Kolik Vám půjčíme?

 • Vlastníte nemovitost?
 • Vyplňte jednoduchý formulář
 • Stačí pouze list vlastnictví a fotografie
 • Do 48 hodin se dozvíte zda a orientačně jakou finanční částku Vám můžeme poskytnout
 • To vše ZDARMA!
 • Žádost naleznete zde

Úvěrová kalkulačka:

Výše úvěru:
Úroková sazba: 15 % p.a.
Splatnost:  roky
Pravidelná měsíční splátka:
Není spočítána
Poslední splátka včetně jistiny:
Není spočítána
Poznámka: Jedná se o orientační výpočet, pro potvrzení kontaktujte úvěrové oddělení.
Pro správnou funkci kalkulačky je vyžadována podpora jazyka JavaScript.

Doklady potřebné pro vyřízení úvěru po on-line schválení

K nemovitosti:

 1. Nabývací tituly k nemovitosti, která je předmětem zajištění - např. kupní, darovací smlouva,
  rozhodnutí o dědictví
 2. Listy vlastnictví - ne starší 3 měsíců
 3. Snímek z katastrální mapy - ne starší 3 měsíců
 4. Odhad nebo znalecký posudek o obvyklé (okamžité tržní) hodnotě nemovitosti dle zákona
  o oceňování - ne starší 1 roku
 5. Foto nemovitosti (interiér + exteriér) - musí být součástí odhadu nebo znaleckého posudku

Právnické osoby:

 1. Doklady statutárních zástupců - kopie OP statutárních zástupců žadatele, majitele nemovitosti
 2. Úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání
  resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu Vaší firmy (ne starší 3 měsíců)
 3. Finanční doklady:
  1. daňové přiznání za předchozí zdaňovací období potvrzené finančním úřadem
  2. jestliže žadatel účtuje v jednoduchém účetnictví:
   Výkaz o majetku a závazcích (k poslednímu dni posledního ukončeného měsíce), Výkaz o příjmech a výdajích (od 1.ledna aktuálního roku do posledního dne posledního ukončeného měsíce),
  3. jestliže žadatel účtuje v podvojném účetnictví:
   Rozvaha (k poslednímu dni posledního ukončeného měsíce), Výkaz zisků a ztrát (od 1.ledna aktuálního roku do posledního dne posledního ukončeného měsíce),
  4. výpisy ze všech běžných bankovních účtů firmy za poslední 3 měsíce

Bude-li list vlastnictví obsahovat nějaká omezení, budeme požadovat:

 1. Všechny listiny uvedené v bodu "C" Omezení vlastnického práva
 2. Všechny listiny uvedené v bodu "D" Jiné zápisy
 3. Potvrzení od věřitele o aktuálních výších zůstatků dlužných částek vážících se k jednotlivým omezením
 4. Listiny k jednotlivým omezením (např. zástavní smlouvy, úvěrové smlouvy atp.)

Bude-li se jednat o koupi nemovitosti:

 1. Písemně potvrzená výše kupní ceny od současného majitele předmětné nemovitosti, spolu s kopií občanského průkazu majitele nemovitosti.

Výše uvedená dokumentace musí být předkládána v originále či v úředně ověřené kopii.

Je nutné brát na vědomí, že veškeré dokumenty odevzdané společnosti FAST HYPO, a.s. se za účelem posouzení žádosti o úvěr stávají majetkem společnosti a jsou nevratné.